Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie nr IRiOŚ. 6220.4.17.2019.PB Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.02.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu „Aneksu nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej..."

Olszanka, 25.02.2020 r.

IRiOŚ. 6220.4.17.2019.PB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) podaję do publicznej wiadomości informację o złożeniu „ Aneksu nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej  eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Jankowice Wielkie”. Aneks ten został opracowany przez firmę „SKENA USŁUGI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE BARBARA PAWLUSEK” z siedzibą w Lubnowie, ul. Wrzosowa 3, 55- 120 Lubnów.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych  o możliwości zapoznania się z treścią Aneksu nr 1 w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu, w pok. 8b, tj. poniedziałek od 8:00 do godz. 16:00 oraz pozostałe dni, od 7:00 do godz. 15:00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanka, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanka oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Jankowice Wielkie, w miejscowości planowanej inwestycji.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Olszanka

 /-/ Aneta Rabczewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML