Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Olszanka ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację w 2020 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka

Zarządzenie Nr WG – VIII- 23 /2020

Wójta Gminy Olszanka z dnia  19.02.2020r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego  w zakresie   upowszechniania  kultury fizycznej

                Na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688, poz. 1570) , art. 7 ust. 1 pkt 5 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz Uchwały Nr XIV/94/2019  Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Olszanka na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania realizacji zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania  dotacji, terminów i warunków realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 oraz trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert zawiera ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, stanowiące załącznik nr 1   do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Inspektorowi ds. Zdrowia i BHP  Urzędu Gminy Olszanka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 /-/Aneta Rabczewska

Wójt Gminy Olszanka

Załączniki:

DOCZarządzenie Nr WG-VIII-23-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.02.2020 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.doc

DOCOgłoszenie konkursu ofert - upowszechnianie kultury fizycznej na 2020.doc

PDFZał nr 1 do ogłoszenia.pdf

PDFZał. nr 2.pdf

DOCXWzór oferty.docx

DOCWzór sprawozdania.doc

DOCXINFORMACJA RODO.docx

DOCXOŚWIADCZENIA RODO.docx

DOCZestawienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2020r..doc

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf

Wersja XML