Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowania imienne - XVI Sesja Rady Gminy Olszanka - 28.01.2020

Obrady rozpoczęto 2020-01-28 o godz. 10:04:13, a zakończono o godz. 12:13:41 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Wanda Galant
 2. Jan Warowy
 3. Robert Janklowski
 4. Paweł Jaskuła
 5. Sylwia Litwinowicz
 6. Marian Piróg
 7. Grażyna Rosińska
 8. Krzysztof Rosiński
 9. Marek Szymaniak
 10. Elżbieta Zawiła
 11. Wojciech Zubicki

Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (10:08:00)

Wyniki imienne:

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XV Sesji Rady Gminy (10:09:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 (10:37:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2020;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2020 (10:38:00)

Wyniki imienne:

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2020;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2020; (10:38:00)

Wyniki imienne:

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka; (11:05:00)

Wyniki imienne:

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe; (11:06:00)

Wyniki imienne:

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; (11:15:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/101/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/101/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych; (11:16:00)

Wyniki imienne:

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olszanka na rok szkolny 2019/2020;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olszanka na rok szkolny 2019/2020 (11:23:00)

Wyniki imienne:

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olszanka na rok szkolny 2019/2020;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olszanka na rok szkolny 2019/2020 (11:23:00)

Wyniki imienne:

w sprawie szczegółowych warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (11:25:00)

Wyniki imienne:

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu; (11:28:00)

Wyniki imienne:

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2020”

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2020” (11:30:00)

Wyniki imienne:

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (11:33:00)

Wyniki imienne:

w sprawie petycji z dnia 28.11.2019r.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie petycji z dnia 28.11.2019r. (11:38:00)

Wyniki imienne:

w sprawie petycji z dnia 06.12.2019r.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie petycji z dnia 06.12.2019r. (11:39:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (12:13:41)

Wersja XML