Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzula informacyjna odnośnie transmisji nagrań z sesji Rady Gminy w Olszance

Klauzula informacyjna

odnośnie transmisji nagrań z sesji Rady Gminy w Olszance

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Gminy Olszanka są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olszanka bip.olszanka.pl i na stronie internetowej www.olszanka.pl.

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Olszanka wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

 

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Olszanka z siedzibą w Olszance (49-332), Olszanka 16, reprezentowany przez Wójta Gminy Olszanka.

2. Kontakt z Administratorem: telefoniczny pod numerem tel. +48 77 412 96 82-86

fax: 77 412 96 83, e-mail: ug@olszanka.pl

3. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem:

4. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 20. ust.1b. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (przebieg obrad rady gminy musi być obowiązkowo utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz) oraz art. 6 ust. 1 lit.c RODO(przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

5. Nagrania są udostępniane na stronie podmiotowej:

- Strona www: http://olszanka.pl/1599/984/nagrania-sesji-obrad-rady-gminy.html

- BIP: http://bip.olszanka.pl/1451/944/transmisje-obrad-sesji-rady-gminy.html

6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych z Administratorem zgodnie z art. 28 RODO oraz każde inne osoby, gdyż nagranie stanowi informację publiczną i są udostępniane pod w/w adresami internetowymi.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

                                                                                                                                  

          Wójt Gminy Olszanka

Wersja XML