Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Analiza realizacji zadań wykonywanych przez Wójta Gminy Olszanka w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2018 rok

Analiza realizacji zadań wykonywanych przez Wójta Gminy Olszanka w zakresie obowiązków wynikających  z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

 1. tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej wsi jest jednostką wspomagającą w zakresie utrzymania  poprawnych warunków technicznych, wodno-kanalizacyjnych,  opróżniania bezodpływowych zbiorników, prac porządkowych.
  Gmina zatrudnia pracownika, który wykonuje prace porządkowe polegające na wykaszaniu rowów, placów gminnych, oczyszczaniu zbiorników wodnych na terenie wszystkich miejscowości, porządkuje przystanki autobusowe, eliminuje odpady z miejsc nie przeznaczonych do składowania.
 2. zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:
  1. regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – o ile obowiązek budowy takich instalacji wynika z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Gmina wpisana jest w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Opolu (RIPOK).
   Najczęściej wytwarzane odpady na terenie Gminy Olszanka i ich kody:
   1. Odpady ulegające biodegradacji w tym zielone 20 02 01
   2. Papier i tektura 20 01 01, 15 01 01
   3. Szkło, opakowania szklane 20 01 02, 15 01 07
   4. Tworzywa sztuczne 20 01 39, 15 01 02
   5. Opakowania wielomateriałowe 15 01 05
   6. Metale 20 01 40, 15 01 04
   7. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07
   8. Zużyte baterie i akumulatory 20 01 33*,20 01 34
   9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 35*, 20 01 34
   10. Chemikalia i przeterminowane leki 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 0129*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32
   11. Zużyte opony (wyłącznie z pojazdów osobowych) 16 01 06
   12. Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne (odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania zamiaru budowy lub wykonania robót) 17 01 01do -03, 17 01 07, 17 02 01 do-03, 17 03 02, 17 04 01 do-07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17, 08 02, 17 09 04
    Odpady z terenu Gminy trafiają do:
    1. Zmieszane - Instalacja regionalna do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Opolu, ul. Podmiejska 69,  45-574 Opole
    2. Odpady szklane – linia do segregacji odpadów zebranych selektywnie w Opolu, Al. Przyjaźni 9.
    3. Odpady wielkogabarytowe – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Opolu, ul. Podmiejska 69.
    4. Zmieszane odpady opakowaniowe – Linia do segregacji odpadów zebranych selektywnie w Opolu, Al. Przyjaźni 9.
    5. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki – Remondis Elektrorecycling Sp. z o. o. - instalacja przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Łodzi, ul. Pryncypalna 132/134.
    6. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – Instalacja regionalna do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Opolu, ul. Podmiejska 69
    7. Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - Remondis Elektrorecycling Sp. z o.o. - Instalacja przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i i elektronicznego w Łodzi ul. Pryncypalna 132/134.
    8. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Opolu ul. Podmiejska 69.
    9. Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice – Remondis Sp. z o.o., Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Puszkina 41
    10. Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne – Remondis Sp. z o.o., Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Puszkina 41.
    11. Przeterminowane leki - Remondis Sp. z o.o., Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Puszkina 41.
  2. stacji zlewnych, w przypadku, gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty.
   Gmina nie ma potrzeby budowania stacji zlewnych, ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Brzegu oraz Ptakowicach. W uzasadnionych przypadkach kiedy nie ma technicznej możliwości podłączenia mieszkańców do kanalizacji, możliwe jest wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.
  3. instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.
   W przypadku występowania padłych zwierząt, uruchamiane jest zlecenie firmie zewnętrznej. Gmina współpracowała m. in.  z Zakładem Utylizacyjnym „FARMUTIL HS” S.A. z Kaczor.
 3. obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Wszyscy mieszkańcy na terenie gminy są objęci systemem gospodarowania odpadami. Liczba złożonych deklaracji na dzień 24.10.2019 r. objętych systemem gospodarki odpadami -  122 deklaracji na odpady zmieszane oraz  1203 deklaracji na odpady segregowane. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę Olszanka - 4 059 osób  z czego 3 744 osób segreguje odpady oraz 253 osób nie segreguje odpadów oraz 62 osoby segregują i nie segregują odpady.
 4. nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  Realizacja zadania na terenie gminy Olszanka w wyniku rozstrzygnięcia przetargu,  wybrano najkorzystniejszą ofertę,  którą złożyła  Firma  REMONDIS  Sp. z o.o.  -  Opole. Z przedmiotową  firmą  zawarto umowę od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. W ramach  zawartej umowy Wykonawca dostarcza właścicielom nieruchomości pojemniki bądź worki zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady zmieszane lub segregowane. Pojemność pojemników 120 l dla każdego mieszkańca oraz tzw. dostawka worków obok pojemnika.
  Gmina każdorazowo w czasie trwania umowy ma obowiązek kontroli przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Kontrola odbywa się w siedzibie Remondis Opole Al. Przyjaźni 9.
  Kontroli poddawane są dokumenty, kwity wagowe – dowody ważenia odpadów (osobno dla każdej frakcji z terenu gminy Olszanka), karty przekazania odpadów oraz dokumentacja wszelkich pozwoleń zezwalających przedsiębiorcy na prowadzenie działalności oraz zaplecze techniczne bazy. Z kontroli sporządza się protokół.
  Dodatkowo na bieżąco wszelkie skargi mieszkańców, na brak dostatecznej ilości worków, brak pojemnika, czy też brak odbioru w terminie odpadów zgłaszane są przedsiębiorcy jako reklamacja.
  Z kilkuletniego doświadczenia gminy z przedsiębiorącą wynika, że sytuacja w powyższym zakresie znacznie się poprawiła i ewentualne zgłoszenia, które występują zdarzają się sporadycznie.Czas oczekiwania mieszkańca na pojemnik wynosi około 2-3 tygodnie od zgłoszenia pomimo zapisu w umowie przetargowej czasu dla przedsiębiorcy - 30 dni od dnia zgłoszenia.
 5. ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów:
  papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
  W gminie Olszanka  odpady odbierane były w 2018 roku w systemie kontenerowo-workowym.
  Ustalono następujące rodzaje pojemników i worków:
  1. w kolorze zielonym - do zbiórki szkła;
  2. w kolorze żółtym wyłącznie pojemniki - do zbiórki tworzyw sztucznych, puszek aluminiowych, opakowania wielomateriałowe;
  3.  w kolorze brązowym - do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji,
  4. w kolorze niebieskim -  do zbiórki papieru, tektury
  5. w kolorze czarnym wyłącznie pojemniki – do zbiórki pozostałości po segregowaniu (odpady zmieszane).
 6. tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
  Na terenie Gminy Olszanka jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK), w miejscowości Gierszowice, do którego mieszkańcy będą mogli oddać m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, opony, chemikalia, materiały rozbiórkowe, materiały wielkogabarytowe, zużyty sprzęt agd i rtv, oraz pozostałe odpady. Punkt Selektywnej zbiórki odpadów w 2018 i 2019 roku obsługiwała firma Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole.
 7. zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  Obowiązek ograniczenia składowania komunalnych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016r. Poz. 2167).
  Aby zapewnić zgodność z celami dyrektywy oraz przejść na europejską gospodarkę o obiegu zamkniętym o wysokim poziomie efektywnego wykorzystania zasobów, państwa członkowskie przyjmują środki służące do osiągnięcia następujących celów:
  1. do dnia 2025 r. przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych zostaną zwiększone wagowo do minimum 55 %;
  2. do 2030 r. przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych zostaną zwiększone wagowo do minimum 60 %;
  3. do 2035 r. przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych zostaną zwiększone wagowo do minimum 65 %.
   1. Masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz sposoby ich zagospodarowania.
    Obowiązek ograniczenia składowania komunalnych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 2167).
    Na podstawie powyższych danych obliczono osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w danym roku rozliczeniowym. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunach ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  w 2018 r. wynosi 40%.
    Dla gminy Olszanka  wyliczono poziom równy 1 %. W związku z tym, że w poziom jest niższy  od dopuszczalnego poziomu, w roku 2018 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  został osiągnięty.
   2. Ilości odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy Olszanka oraz poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia tych odpadów.
    Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła określone zostały w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2016r. Poz. 2167).
    Na rok 2018 w ww. rozporządzeniu określono 30% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w danym roku rozliczeniowym. Obowiązek osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła nałożony został na gminę w art. 3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku ( Dz. U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.).
    Na podstawie powyższych danych obliczono poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla gminy Olszanka w 2018r. wynoszący 31,8 %. W związku z tym, że poziom osiągnięty przez gminę jest wyższy niż dopuszczalny poziom określony ww. rozporządzeniu, tj. 31,8 %, uznaje się, że poziom został osiągnięty.
   3. Ilości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu gminy Olszanka oraz poziom przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami tych odpadów. Poziomy przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r. poz. 2167). Na rok 2018 w ww. rozporządzeniu określono 50% poziomu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w danym roku rozliczeniowym. Obowiązek osiągnięcia ww. poziomu nałożony został na gminę w art. 3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na podstawie powyższych danych obliczono poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla gminy Olszanka  w 2018 r. wynoszący 100 %. W związku z tym, że poziom osiągnięty przez gminę jest wyższy niż dopuszczalny poziom określony ww. rozporządzeniu, tj. 100%, uznaje się, że poziom został osiągnięty.
 8. prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  Na bieżąco prowadzone są akcje ulotkowania i plakatowania.  Informacje o segregacji zamieszone są na tronie internetowej UG, BIP oraz tablicy ogłoszeń. Plakaty przekazywane są do szkół oraz Sołtysom.  Szkoły zostają zgłaszane do akcji „Pikników Ekologicznych”.
  Gmina bierze udział w sprzątaniu świata, organizując wsparcie w postaci worków na odpady oraz rękawic, a także odbioru odpadów dla szkół i chętnych sołectw.
 9. udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:
  1. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  2. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  3. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
   Wszystkie ww. informacje zamieszczone są na stronie internetowej gminy i są na bieżąco uzupełniane.
   Dodatkowo corocznie do 30 kwietnia opracowywana jest analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, na terenie gminy w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 10. utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych.
  Gmina podpisała umowę z firmą Remondis na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych - według kodu 200301) z pojemników dostarczonych przez Zleceniodawcę oraz koszy ulicznych stanowiących własność.
  Zleceniodawcy, rozmieszczonych na przystankach, placach zabaw oraz terenach zielonych na terenie Gminy Olszanka, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Dodatkowo pracami porządkowymi na przystanku zajmuje się gminny pracownik gospodarczy.
 11. określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych oraz zwierzętami bezdomnymi.
 12. Gminy prowadzą ewidencję:
  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych;
  3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
 13. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych  i koszty poniesione w 2018 r.
  Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy Olszanka  przejawiają się w konieczności udoskonalania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
  Na terenie Gminy Olszanka w 2018 r. nie ponoszono kosztów inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych.
  Koszty poniesione w 2018 r. na gospodarowanie odpadami : 746 741,76 zł, z czego:
  Kwota: 735 480,00 zł stanowiła pokrycie kosztów faktur za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Olszanka dla miejscowości  zamieszkałych za 2018 r.,
  Kwota 5 425,32 zł stanowiła pokrycie kosztów faktur za odbiór odpadów komunalnych z koszy ulicznych,
  Kwota 133,06 zł wydatkowana została na zakupu materiałów dla szkół na akcje sprzątania świata.
  Pozostałe środki były przeznaczone m.in. na obsługę administracyjną.
Wersja XML