Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowania imienne - XII Sesja Rady Gminy Olszanka - 25.09.2019

Obrady rozpoczęto 2019-09-25 o godz. 09:09:14, a zakończono o godz. 12:19:27 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Wanda Galant
 2. Tymoteusz Drebschok
 3. Jan Warowy
 4. Robert Janklowski
 5. Paweł Jaskuła
 6. Teresa Kowalska
 7. Sylwia Litwinowicz
 8. Marian Piróg
 9. Grażyna Rosińska
 10. Krzysztof Rosiński
 11. Jerzy Tokarczyk
 12. Elżbieta Zawiła
 13. Wojciech Zubicki

Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (09:15:00)

Wyniki imienne:

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z X Sesji Rady Gminy (09:21:00)

Wyniki imienne:

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XI Sesji Rady Gminy (09:22:00)

Wyniki imienne:

Skarga Pana D.K złożona w dniu 01.08.2019r.

Głosowanie w sprawie uznania skargi jako ponowienie wcześniej składanej skargi , która została uznana za bezzasadną (10:10:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019; (10:50:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030; (11:03:00)

Wyniki imienne:

w sprawie wyrażenia przez Gminę Olszanka akceptacji dla planowanej do realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury i  Sportu w Olszance operacji pod nazwą „Termomodernizacja budynku w świetlicy w Pogorzeli”

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia przez Gminę Olszanka akceptacji dla planowanej do realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury i  Sportu w Olszance operacji pod nazwą „Termomodernizacja budynku w świetlicy w Pogorzeli” (11:05:00)

Wyniki imienne:

w sprawie stanowiska dotyczącego sporządzenia dokumentacji pod nazwą "Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39"

Glosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego sporządzenia dokumentacji pod nazwą "Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39" (11:09:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego ,funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego ,funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (11:16:00)

Wyniki imienne:

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka (11:20:00)

Wyniki imienne:

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Głosowanie nad wnioskiem złożonym przez radnego Pawła Jaskułę w sprawie ustalenia stawki podatku od nieruchomości – od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej w wysokości 5,00 zł (11:44:00)

Wyniki imienne:

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (11:45:00)

Wyniki imienne:

w sprawie skargi na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (11:50:00)

Wyniki imienne:

w sprawie skargi na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie skargi na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej (11:54:00)

Wyniki imienne:

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka (11:59:00)

Wyniki imienne:

w sprawie uzupełnienie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Wsi Rady Gminy Olszanka

Głosowanie w sprawie wycofania projektu uchwały z porządku (12:01:00)

Wyniki imienne:

w sprawie uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olszanka

Głosowanie w sprawie wycofania projektu uchwały w porządku (12:03:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (12:19:27)

Wersja XML