Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowania imienne - X Sesja Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019

Obrady rozpoczęto 2019-06-18 o godz. 09:07:20, a zakończono o godz. 11:43:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Wanda Galant
 2. Tymoteusz Drebschok
 3. Sławomir Barwiński
 4. Robert Janklowski
 5. Paweł Jaskuła
 6. Sylwia Litwinowicz
 7. Marian Piróg
 8. Grażyna Rosińska
 9. Jerzy Tokarczyk
 10. Elżbieta Zawiła
 11. Wojciech Zubicki

Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

Głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy Olszanka w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (09:12:00)

Wyniki imienne:

Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (09:13:00)

Wyniki imienne:

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji (09:14:00)

Wyniki imienne:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Olszanka za rok 2018

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Olszanka za rok 2018 (09:56:00)

Wyniki imienne:

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Olszanka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2018 rok;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Olszanka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2018 rok; (10:15:00)

Wyniki imienne:

głosowanie w sprawie absolutorium Wójta Gminy – podjęcie uchwały.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za 2018 rok (10:16:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019; (10:49:00)

Wyniki imienne:

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu (10:51:00)

Wyniki imienne:

w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Brzegu na kadencję 2020 – 2023

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Brzegu na kadencję 2020 – 2023 (10:56:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany uchwały nr XL/283/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt.3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/283/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt.3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka (10:59:00)

Wyniki imienne:

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. (11:01:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (11:43:32)

Wersja XML