Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na VII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 30.04.2019 r

Termin: 30.04.2019, godz. 09:00

Miejsce: Obiekt sportowo-rekreacyjny w Olszance

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Zakład Gospodarki Komunalnej - sytuacja gospodarcza i finansowa.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wyznaczenie przedstawiciela Rady Gminy Olszanka do prac w Komisji ds. dróg powiatowych powoływanej przez Zarząd Powiatu Brzeskiego.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.pdf

  2. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030;

   PDFProjekt Uchwały w sprawie zmiany WPF.pdf

  3. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Olszanka za pomocą innego instrumentu płatniczego;

   PDFProjekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego.pdf

  4. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2024;

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf

  5. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXVII/264/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka.

   PDFProjekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska.pdf

 11. Pisemne interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 12. Wnioski Sołtysów.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.
Wersja XML