Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 27.03.2019 r

Termin: 27.03.2019, g. 09:00

Miejsce: Świetlica wiejska w Pogorzeli

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok na terenie Gminy Olszanka

  PDFRoczne sprawozdanie - wspieranie rodzin.pdf

 8. Informacja nt. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olszanka
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

   PDFProjekt uchwały - zmiana budżetu.pdf

  2. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030

   PDFProjekt uchwały - zmiana WPF.pdf

  3. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Olszanka.

   PDFProjekt uchwały - środki obrotowe ZGK.pdf

  4. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

   PDFProjekt uchwały - wyznaczenie inkasentów.pdf

  5. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszanka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

   PDFProjekt uchwały - plan sieci szkół.pdf

  6. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Olszanka na lata 2019-2021”.

   PDFProjekt uchwały - Gminny program wspierania rodziny.pdf

  7. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/2019 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

   PDFProjekt uchwały - zmiana planu pracy KR.pdf

 11. Pisemne Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 12. Wnioski Sołtysów.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.
Wersja XML