Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowania imienne - III Sesja Rady Gminy Olszanka - 29-01-2019

Obrady rozpoczęto 2019-01-29 o godz. 09:09:46, a zakończono o godz. 11:26:51 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wanda Galant
 2. Tymoteusz Drebschok
 3. Jan Warowy
 4. Sławomir Barwiński
 5. Robert Janklowski
 6. Paweł Jaskuła
 7. Sylwia Litwinowicz
 8. Marian Piróg
 9. Grażyna Rosińska
 10. Krzysztof Rosiński
 11. Marek Szymaniak
 12. Jerzy Tokarczyk
 13. Elżbieta Zawiła
 14. Wojciech Zubicki


1. Przedstawienie porządku obrad. (09:09:00)


2. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (09:15:00)


3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie (09:15:00)

Przyjęcie porządku (09:18:00)

Wyniki imienne:


4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. (09:18:00)

Przyjęcie protokołu (09:19:00)

Wyniki imienne:


5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. (09:20:00)


6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami. (09:25:00)


7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. (09:31:00)


8. Podjęcie uchwał: (09:42:00)

       a. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019; (09:42:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019; (09:45:00)

Wyniki imienne:

       b. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Olszanka (09:45:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Olszanka (09:50:00)

Wyniki imienne:

       c. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Czeska Wieś (09:51:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Czeska Wieś (09:52:00)

Wyniki imienne:

       d. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Gierszowice (09:52:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Gierszowice (09:54:00)

Wyniki imienne:

       e. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Jankowice Wielkie (09:54:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Jankowice Wielkie (09:56:00)

Wyniki imienne:

       f. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Janów (09:56:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Janów (09:57:00)

Wyniki imienne:

       g. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Krzyżowice (09:57:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Krzyżowice (09:59:00)

Wyniki imienne:

       h. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Pogorzela (09:59:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Pogorzela (10:00:00)

Wyniki imienne:

       i. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Obórki (10:00:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Obórki (10:02:00)

Wyniki imienne:

       j. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Michałów (10:02:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Michałów (10:03:00)

Wyniki imienne:

       k. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Przylesie (10:03:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Przylesie (10:04:00)

Wyniki imienne:

       l. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 (10:04:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 (10:05:00)

Wyniki imienne:

       m. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2019; (10:06:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2019; (10:07:00)

Wyniki imienne:

       n. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2019; (10:07:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2019; (10:08:00)

Wyniki imienne:

       o. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (10:08:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (10:17:00)

Wyniki imienne:

       p. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”; (10:17:00)

Głosowanie nad projektem uchwały p) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” (10:19:00)

Wyniki imienne:

       q. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (10:19:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (10:20:00)

Wyniki imienne:

       r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (10:21:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (10:25:00)

Wyniki imienne:

       s. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu (10:25:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu (10:27:00)

Wyniki imienne:

       t. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (10:27:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (10:29:00)

Wyniki imienne:

       u. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji (10:29:00)

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji (10:32:00)

Wyniki imienne:


9. Pisemne Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka (10:32:00)


10. Wnioski Sołtysów (10:39:00)


11. Sprawy różne. (11:04:00)


12. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy (11:26:00)


Zakończono sesję (11:26:51)

Wersja XML