Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 29-01-2019 PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 508187-N-2019.pdf
2. 29-01-2019 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 29-01-2019 PDFZał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - opis.pdf
PDFZał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - rysunki.pdf
4. 29-01-2019 DOCZał. nr 2 do SIWZ - Opis techniczny.doc
5. 29-01-2019 PDFZał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
6. 29-01-2019 DOCZał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
7. 29-01-2019 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
8. 29-01-2019 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
9. 29-01-2019 DOCXZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
10. 29-01-2019 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
11. 29-01-2019 DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
12. 29-01-2019 DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc
13. 29-01-2019 DOCXZał. nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.docx
DOCZał. do wzoru umowy - oświadczenie-gwarancyjne.doc
14. 04-02-2019 PDFOdpowiedź na zapytanie do przetargu z dnia 30.01.2019.pdf
15. 07-02-2019 DOCXZmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 28.01.2019 r_.docx
16. 07-02-2019 DOCXWyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.docx
17. 13-02-2019 PDFInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.pdf
18. 01-03-2019 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
19. 22-03-2019 PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Wersja XML