Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Przetarg nieograniczony - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 20-08-2018 PDFOgłoszenie i zamówieniu.pdf
2. 20-08-2018 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 20-08-2018 PDFZał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - opis.pdf
PDFZał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - rysunki.pdf
4. 20-08-2018 DOCZał. nr 2 do SIWZ - Opis techniczny.doc
5. 20-08-2018 PDFZał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
6. 20-08-2018 DOCZał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
7. 20-08-2018 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
8. 20-08-2018 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
9. 20-08-2018 DOCXZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
10. 20-08-2018 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
11. 20-08-2018 DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
12. 20-08-2018 DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc
13. 20-08-2018

DOCXZał. nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.docx

DOCZał. do wzoru umowy - oświadczenie-gwarancyjne.doc

14. 05.09.2018 PDFUnieważnienie IV postępowania o udzielenie zamowienia publicznego.pdf

 

Wersja XML