Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony -"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich"

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 30-05-2018 DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 566100.docx
2. 30-05-2018 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 30-05-2018 PDFZał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - opis.pdf
PDFZał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - rysunki.pdf
4. 30-05-2018 DOCZał. nr 2 do SIWZ - Opis techniczny.doc
5. 30-05-2018 PDFZał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
6. 30-05-2018 DOCZał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
7. 30-05-2018 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
8. 30-05-2018 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
9. 30-05-2018 DOCXZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
10. 30-05-2018 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
11. 30-05-2018 DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
12. 30-05-2018 DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc
13. 30-05-2018 DOCXZał. nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.docx
DOCZał. do wzoru umowy - oświadczenie-gwarancyjne.doc
14. 20-06-2018 DOCXInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx
15. 20-06-2018 DOCXZawiadomienie o unieważnieniu postepowania IRiOŚ.271.5.2018.docx

 

Wersja XML