Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220"

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 11-04-2018 PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
2. 11-04-2018 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 11-04-2018 Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlano - wykonawczy
4. 11-04-2018 PDFZał. nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf
5. 11-04-2018 PDFZał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
6. 11-04-2018 DOCZał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
7. 11-04-2018 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
8. 11-04-2018 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
9. 11-04-2018 DOCXZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
10. 11-04-2018 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
11. 11-04-2018 DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
12. 11-04-2018 DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc
13. 11-04-2018 DOCXZał. nr 11 do SIWZ - wzór umowy.docx
14. 11-04-2018 DOCZał. do wzoru umowy - oświadczenie-gwarancyjne.doc
15. 27-04-2018 DOCXInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx
16. 14-05-2018 PDFZawiodomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
17. 06-06-2018 DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 500126268.docx

 

Wersja XML