Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"

 

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 16.02.2018 PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
2. 16.02.2018 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 16.02.2018 DOCXZał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
4. 16.02.2018 PDFZał. nr 1 do SOPZ.pdf
5. 16.02.2018 PDFZał. nr 2 do SOPZ.pdf
6. 16.02.2018 DOCXZał. nr 3 do SOPZ.docx
7. 16.02.2018 PDFZał. nr 4 do SOPZ.pdf
8. 16.02.2018 DOCXZał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
9. 16.02.2018 DOCXZał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
10. 16.02.2018 DOCXZał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
11. 16.02.2018 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
12. 16.02.2018 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
13. 16.02.2018 DOCXZał. nr 7 do SIWZ- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy..docx
14. 16.02.2018 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.docx
15. 26.02.2018 PDFInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.pdf
16. 26.02.2018 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - IRiOŚ.271.3.2018.pdf
17. 06-06-2018 DOCXOgłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500066101.docx

 

Wersja XML