Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"

Gmina Olszanka: Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej

 

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 10.01.2018 PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
2. 10.01.2018 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 10.01.2018

Zał. Nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany

4. 10.01.2018

Zał. nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

5. 10.01.2018

Zał. Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót budowlanych

6. 10.01.2018 DOCZał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
7. 10.01.2018 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
8. 10.01.2018 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
9. 10.01.2018 DOCXZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
10. 10.01.2018 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
11. 10.01.2018 DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz wykonywanych robót.doc
12. 10.01.2018 DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc
13. 10.01.2018 DOCXZał. Nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.docx
14. 10.01.2018 DOCZał. do wzoru umowy 11 - oświadczenie-gwarancyjne.doc
15. 10.01.2018 DOCXZał. Nr 11 a do SIWZ - Wzór umowy.docx
16. 10.01.2018 DOCZał. do wzoru umowy 11 a - oświadczenie-gwarancyjne.doc
17. 10.01.2018 PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
18. 16.01.2018 DOCXZmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.docx
19. 29.01.2018 PDFInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.pdf
20. 02-02-2018 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SUW.pdf
21. 13.03.2018 PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Wersja XML