Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 06-12-2017 PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
2. 06-12-2017 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 06-12-2017 DOCXZał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
4. 06-12-2017 PDFZał. nr 1 do SOPZ.pdf
5. 06-12-2017 PDFZał. nr 2 do SOPZ.pdf
6. 06-12-2017 DOCXZał. nr 3 do SOPZ.docx
7. 06-12-2017 PDFZał. nr 4 do SOPZ.pdf
8. 06-12-2017 DOCXZał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
9. 06-12-2017 DOCXZał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
10. 06-12-2017 DOCXZał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
11. 06-12-2017 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
12. 06-12-2017 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
13. 06-12-2017 DOCXZał. nr 7 do SIWZ- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy..docx
14. 06-12-2017 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.docx
15. 15-12-2017 PDFInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf
16. 15-12-2017 PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania IRiOŚ.271.15.2017.pdf

 

Wersja XML