Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka"

Lp. Data publikacji Treść ogłoszenia
1. 22-11-2017 DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 620449.docx
2. 22-11-2017 PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
3. 22-11-2017 DOCXZał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
4. 22-11-2017 PDFzałacznik nr 1 do SOPZ.pdf
5. 22-11-2017 PDFzałącznik nr 2 do SOPZ.pdf
6. 22-11-2017 DOCXZal. nr 3 do SOPZ.docx
7. 22-11-2017 PDFzałącznik nr 4 do SOPZ.pdf
8. 22-11-2017 DOCXZał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
9. 22-11-2017 DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
10. 22-11-2017 DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
11. 22-11-2017 DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
12. 22-11-2017 DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
13. 22-11-2017 DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy..docx
14. 22-11-2017 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.docx
15. 28-11-2017 DOCXOdpowiedź na zapytanie z dnia 24.11.2017.docx
16. 01-12-2017 DOCXInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx
17. 01-12-2017 DOCXZawiadomienie o unieważnieniu postepowania IRiOŚ.271.14.2017.docx

 

 

Wersja XML