Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - "Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej"

Ogłoszenie nr 573997-N-2017 z dnia 2017-08-18r.

Gmina Olszanka: Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podstawowe ysługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %).

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 18-08-2017 DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 573997.docx
2. 18-08-2017 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 18-08-2017

Zał. Nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany

4. 18-08-2017

Zał. nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

5. 18-08-2017

Zał. Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót budowlanych

6. 18-08-2017 DOCZał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
7. 18-08-2017 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
8. 18-08-2017 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
9. 18-08-2017 DOCXZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
10. 18-08-2017 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
11. 18-08-2017 DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz wykonywanych robót.doc
12. 18-08-2017 DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc
13. 18-08-2017 DOCXZał. Nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.docx
14. 18-08-2017 DOCZał. do wzoru umowy - oświadczenie-gwarancyjne.doc
15. 18-08-2017 ZIPOgłoszenie o zamówieniu nr 573997(wszystkie pliki).zip
16. 29-08-2017 PDFOdpowiedź na zapytanie do przetargu z dnia 25.08.2017.pdf
17. 01-09-2017 PDFOdpwoiedź na zapytanie z dnia 28.08.2017.pdf
18. 05-09-2017 PDFInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.pdf
19. 11-09-2017 DOCXZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx

 

Wersja XML