Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - "Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 593 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku..."

Przetarg nieograniczony - "Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 1 593 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych"

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 07-08-2017 DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 565237.docx
2. 07-08-2017 DOCXSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
3. 07-08-2017 DOCZał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
4. 07-08-2017 DOCXZał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
5. 07-08-2017 DOCXZał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
6. 07-08-2017 DOCXZał. nr 4 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.docx
7 - 28. 07-08-2017 PDFRb-27S za 2016 rok.pdf
PDFRb-27S za II kwartał 2017 roku.pdf
PDFRb-28S za 2016 rok.pdf
PDFRb-28S za II kwartał 2017 roku.pdf
PDFRb-N za 2016 rok.pdf
PDFRb-N za II kwartal 2017 roku.pdf
PDFRb-NDS za 2016 rok.pdf
PDFRb-NDS za II kwartał 2017 roku.pdf
PDFRb-Z za 2016 rok.pdf
PDFRb-Z za II kwartał 2017 roku.pdf
PDFSprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2016 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Olszanka w sprawie zmiany uchwały Nr XXII1662016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Olszanka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Olszanka w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Olszanka.pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Olszanka..pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Olszanka na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Olszanka.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olszanka na lata 2017-2030.pdf
PDFZobowiązania finansowe Gminy Olszanka na dzień 30.06.2017 r.pdf
29. 17.08.2017 PDFInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.pdf
30. 18.08.2017 DOCXZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx
31. 18.09.2017 DOCXOgłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500029781.docx
Wersja XML