Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - "Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance"

Lp. 13.06.2017 Treść ogłoszenia
1. 13.06.2017 DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
2. 13.06.2017 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 13.06.2017 Zał. Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
4. 13.06.2017 Zał. Nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
5. 13.06.2017 Zał. Nr 3 do SIWZ - Przedmiary robót
6. 13.06.2017 DOCZał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
7. 13.06.2017 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
8. 13.06.2017 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
9. 13.06.2017 DOCXZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
10. 13.06.2017 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
11. 13.06.2017 DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz wykonywanych robót.doc
12. 13.06.2017 DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc
13. 13.06.2017 DOCXZał. Nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.docx
14. 13.06.2017 DOCZał. do wzoru umowy - oświadczenie gwarancyjne.doc
15. 23.06.2017 PDFZapytanie do przetargu nr 1.pdf
16. 27.06.2017 DOCXOdpowiedź na zapytanie do przetargu nr 2 .docx
17. 29.06.2017 DOCXOdpowiedź na zapytanie do przetargu nr 3.docx
18. 04.07.2017 DOCXInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx
19. 10.07.2017 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
20. 03.08.2017 DOCXOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx
21. 03.08.2017 DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.docx

 

Wersja XML