Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach”

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 10-05-2017 DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
2. 10-05-2017

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

  1. Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy
3. 10-05-2017 PDFZał. Nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf
4. 10-05-2017 PDFZał. Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
5. 10-05-2017 DOCZał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
6. 10-05-2017 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
7. 10-05-2017 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
8. 10-05-2017 DOCXZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
9. 10-05-2017 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
10. 10-05-2017 DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz wykonywanych robót.doc
11. 10-05-2017 DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc
12. 10-05-2017 DOCXZał. Nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.docx
13. 10-05-2017 DOCZał. do wzoru umowy wzór oświadczenia gwarancyjnego.doc
14. 25.05.2017 DOCXInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx
15. 30.05.2017 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - droga w Krzyżowicach.pdf
16. 21.06.2017 DOCXOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx

 

Wersja XML