Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielone Ogrody w Pogorzeli"

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 09-05-2017 DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
2. 09-05-2017

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

  1. Projekt budowlano-wykonawczy
3. 09-05-2017 PDFZał. Nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf
4. 09-05-2017 PDFZał. Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót budowlanych.pdf
5. 09-05-2017 DOCZał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
6. 09-05-2017 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
7. 09-05-2017 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
8. 09-05-2017 DOCXZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
9. 09-05-2017 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
10. 09-05-2017 DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz wykonywanych robót.doc
11. 09-05-2017 DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc
12. 09-05-2017 DOCXZał. Nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.docx
13. 09-05-2017 DOCZał. do wzoru umowy wzór oświadczenia gwarancyjnego.doc
14. 24.05.2017 DOCXInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx
15. 01.06.2017 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Droga dojazdowa do gruntów rolnych Zielone Ogrody w Pogorzeli.pdf
16. 21.06.2017 DOCXOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx

 

Wersja XML