Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Przetarg nieograniczony "Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie na działkach nr 935/1, 963, 968, 934"

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 30.03.2017 DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
2. 30.03.2017 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 30.03.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy + Projekt docelowej organizacji ruchu

  1. Projekt budowlano-wykonawczy:
  2. Projekt docelowej organizacji ruchu:
4. 30.03.2017 PDFZał. nr 2 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
5. 30.03.2017 PDFZał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
6. 30.03.2017 DOCZał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
7. 30.03.2017 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
8. 30.03.2017 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
9. 30.03.2017 DOCXZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
10. 30.03.2017 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
11. 30.03.2017 DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz wykonywanych robót.doc
12. 30.03.2017 DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc
13. 30.03.2017 DOCXZał. Nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.docx
14. 30.03.2017 DOCZał. do wzoru umowy wzór oświadczenia gwarancyjnego.doc
15. 14.04.2017 DOCXInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx
16. 21.04.2017 DOCXZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - drooga Przylesie.docx
17. 28.04.2017 DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
Wersja XML