Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w m. Gierszowice"

 

Lp. Data Treść ogłoszenia
1. 16.03.2017 DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
2. 16.03.2017

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

  1. Projekt budowlano-wykonawczy
3. 16.03.2017 PDFZał. nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf
4. 16.03.2017
5. 16.03.2017 DOCZał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
6. 16.03.2017 DOCXZał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
7. 16.03.2017 DOCXZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
8. 16.03.2017 DOCXZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
9. 16.03.2017 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
10. 16.03.2017 DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz wykonywanych robót.doc
11. 16.03.2017 DOCZał. Nr 10 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zam..doc
12. 16.03.2017

DOCXZał. Nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.docx

13. 31.03.2017 DOCXInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx
14. 21.04.2017 DOCXZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Droga Gierszowice.docx
15. 18.05.2017 DOCXOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx

 

Wersja XML