Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka

Lp. Data Treść ogłoszenia             
1. 28-12-2016 DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
2. 28-12-201 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 28-12-2016 DOCXZał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
4. 28-12-2016 PDFZał. nr 1 do SOPZ.pdf
5. 28-12-2016 PDFZał. nr 1a do SOPZ.pdf
6. 28-12-2016 PDFZał. nr 2 do SOPZ.pdf
7. 28-12-2016 DOCXZal. nr 3 do SOPZ.docx
8. 28-12-2016 DOCXZał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
9. 28-12-2016 DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
10. 28-12-2016 DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
11. 28-12-2016 DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 - Kopia.docx
12. 28-12-2016 DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
13. 28-12-2016 DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy. - Kopia.docx
14. 28-12-2016 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.docx
15. 28-12-2016 DOCXZałącznik nr 1 do umowy.docx
16. 05.01.2017 DOCXInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx
17. 05.01.2017 DOCXZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx
18. 11.01.2017 DOCXOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.docx

 

 

Wersja XML