Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka

Lp. Data publikacji Treść ogłoszenia
1. 07.12.2016 DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
2. 07.12.2016 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 07.12.2016 DOCXZał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
4. 07.12.2016 DOCXZał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
5. 07.12.2016 DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
6. 07.12.2016 DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
7. 07.12.2016 DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23.docx
8. 07.12.2016 DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx
9. 07.12.2016 DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy..docx
10. 07.12.2016 DOCXZał. nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.docx
11. 16.12.2016 DOCXInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx
12. 16.12.2016 DOCXZawiadomienie o unieważnieniu postepowania IRiOŚ.271.4.2016.docx

 

Wersja XML