Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2014 rok

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin kontroli: 27.10.2014 r.
Temat kontroli: Wizytacja w miejscu na zlecenie - kontrola wniosku o płatność
Ustalenia kontroli: PDFRaport z czynności kontrolnych PROW na lata 2007 - 2013.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Kuratorium Oświaty w Opolu
Termin kontroli: 01.07.2013r. - 22.07.2013r.
Temat kontroli: Sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego polegającego na ocenianiu stanu warunków działąlności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowaczej szkołi i nauczycieli w zakresie: przestrzegania praw dziecka zgodne z Konwencją o Prawach Dziecka oraz przestrzegania Statutu Szkoły - kontrola w PZSP w Jankowicach Wielkich
Ustalenia kontroli: PDFZalecenia pokontrolne - Kuratorium Oświaty w Opolu.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Opolskie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Termin kontroli: 12.11.2014 r. - 20.11.2014 r.
Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych ochrony środowiska.
Ustalenia kontroli: PDFProtokól kontroli nr WIOS-OPOLE 400-2014.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Termin kontroli: 27.08.2014 r. - 23.09.2014 r.
Temat kontroli: Kontrola problemowa zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w latach 2011 - 2014
Ustalenia kontroli: PDFWystąpienie pokontrolne RIO w Opolu.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Termin kontroli: 23.09.2014 r.
Temat kontroli: ocena wykonania zadań obronnych od 01.01.2012 r. do 31.08.2014 r.
Ustalenia kontroli: PDFProtokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Termin kontroli: 15.09.2014 r. - 16.09.2014 r.
Temat kontroli: Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w zakresie przyznwania i odmowy przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.
Ustalenia kontroli: PDFProtokół kontroli kompleksowej - OUW.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Brzegu
Termin kontroli: 05.09.2014 r.
Temat kontroli: kontrola stanu sanitarnego przystaków PKS
Ustalenia kontroli: PDFProtokół kontroli - PPIS w Brzegu.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin kontroli: 25.08.2014 r.
Temat kontroli: Wizytacja w miejscu na zlecenie - kontrola wniosku o płatność
Ustalenia kontroli: PDFRaport z czynności kontrolnych.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
Termin kontroli: 03.07.2014 r. - 09.07.2014 r.
Temat kontroli: Kontola oceny warunków bhp w zakładzie oraz przestrzeganie przez pracodawcę wybranych przepisów prawnej ochrony pracy - kontola problemowa w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzyżowicach
Ustalenia kontroli: PDFProtokół kontroli pracodawcy - GOKiS w Krzyżowicach.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
Termin kontroli: 25.06.2014 r. - 27.06.2014 r.
Temat kontroli: Kontola oceny warunków bhp w zakładzie oraz przestrzeganie przez pracodawcę wybranych przepisów prawnej ochrony pracy - kontola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach.
Ustalenia kontroli: PDFProtokół kontroli pracodawcy - GOPS w Olszance.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Opolskie Urząd Wojewódzki w Opolu
Termin kontroli: 14.05.2014 r. - 12.06.2014 r.
Temat kontroli: Ocena realizacji rządowego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r. - kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach
Ustalenia kontroli: PDFProtokół kontoli problemowej.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli: 05.06.2014 r.
Temat kontroli: Kontrola postępowań z dokumentacją dotyczącą wywłaszczeń nieruchomości.
Ustalenia kontroli: PDFProtokół kontroli archiwum zakładowego.pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Załad Ubezpieczeń Społecznych
Termin kontroli: 13.03.2014 r. - 24.03.2014 r.
Temat kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i uezpieczenia zdrowotnego.
Ustalenia kontroli: PDFProtokół kontroli - Zakład Ubezpieczń Społecznych.pdf

 

Wersja XML